13-03-2020 WFNN 2021

13-03-2020 WFNN 2021

14/03/2020 Nieuws 0

15e Whisky Festival Noord Nederland 2.0, 26-28 Maart 2021

De 15e editie van het Whisky Festival Noord Nederland versie 2.0 wordt verplaatst naar 26, 27 en 28 maart 2021.

Tot onze grote schrik en spijt kan Whisky Festival Noord Nederland 2020 in maart niet doorgaan vanwege de nieuwe strenge overheidsmaatregelen rond Corona die inmiddels van kracht zijn voor evenementen.

We hebben geprobeerd een mogelijkheid te vinden om de jubileum editie nog in 2020 te kunnen houden maar dat is helaas niet haalbaar.
We moeten ons festival dus verplaatsen naar volgend jaar, mede vanwege de grootte van het festival en de combinatie van overige factoren, zoals beschikbaarheid van de kerk locatie, de sprekers bij de proeverijen, onze catering, onze standhouders en niet te vergeten het hotel. Een passende oplossing vinden zonder concessies te doen aan ons geweldige evenement is een te ingewikkelde puzzel gebleken.
Daarnaast worden er in het najaar veel andere whisky festivals gehouden waar onze standhouders ook verplichtingen hebben. Gezien de vele voorbereidingen daarvan en het wederzijds respect willen wij de andere festivals niet in de weg zitten.

Kaarten en arrangementen
We hadden voor 2020 al veel super fraaie en bijzondere activiteiten rond het 15-jarig bestaan van het festival geregeld, maar met een extra jaar om dingen te regelen kunnen we een nog grootser, beter en spectaculairder 15e festival neerzetten dan we al in de steigers hadden.
Daarom hebben we besloten dat alle kaarten van het 2020 festival gewoon geldig blijven en te gebruiken zijn op het 15e Whisky Festival Noord Nederland 2.0 in 2021.
Samen met onze partners gaan we hard weken aan Whisky Festival Noord Nederland editie 15 2.0 en het wordt zeker de moeite waard om er even wat extra geduld voor over te hebben.

Whiskyschool en Whisky Diner en Lunch
Voor de Whiskyschool, het Whiskydiner en de Whiskylunch gaan we proberen nieuwe data te vinden in het najaar van 2020. We zullen alle deelnemers hiervan persoonlijk benaderen. Houdt hiervoor tevens de berichtgeving op onze social media extra in de gaten en volg vooral onze Facebook pagina om van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te blijven.

Bottelingen en andere bestellingen
Voor mensen die een festival botteling of goodiebag hebben besteld gaan we andere mogelijkheden zoeken om deze toch te kunnen uitleveren. Mocht u een fles of goodiebag besteld hebben, dan kunt u contact opnemen met henk@wfnn.nl.

Speciale dank aan al onze partners en sponsoren die zelf ook last hebben van deze ingewikkelde en onzekere tijd. Heel erg bedankt voor het mee willen werken aan een oplossing voor de ontstane problemen en jullie zeer positieve houding in deze moeilijke tijd.

We danken alle deelnemers voor hun medeleven op social media en de vele opbeurende berichten via de mail. Wij zijn vastberaden om een geweldig evenement te organiseren en beloven jullie dat het wachten zeker beloond zal worden.
Op naar Whisky Festival Noord Nederland editie 15 versie 2.0 op 26, 27 en 28 maart 2021.
Mocht het zo zijn dat u onmogelijk op ons festival aanwezig kunt zijn in 2021, dan kunt u uw kaart het beste via Ticketswap aanbieden zodat een ander deze kan gebruiken voor het festival van 2021.
Maar we willen wel alvast melden dat de huidige (nog steeds geldige) kaarten goedkoper waren dan de nieuwe kaarten voor 2021 zullen zijn.

Het bestuur van Stichting Whisky Festival Noord Nederland,
Myra, Miranda, Denis, Johannes, Henk, Jan en Roelof.


15th Whisky Festival Noord Nederland 2.0, 26-28 March 2021

The 15th edition of the Whisky Festival North Netherlands version 2.0 will be moved to March 26, 27 and 28, 2021.

To our horror and regret, Whisky Festival North Netherlands 2020 cannot go through in March because of the new strict government measures around Corona that are now in force for events.

We have tried to find an opportunity to keep the anniversary edition in 2020, but unfortunately that is not feasible.
We therefore have to move our festival to next year, partly because of the size of the festival and the combination of other factors, such as availability of the church location, the speakers at the tastings, our catering, our exhibitors, and not to mention the hotel. Finding a suitable solution without compromising on our great event has proven to be too complicated a puzzle.
In addition, many other whisky festivals are held in the autumn where our exhibitors also have obligations. Given the many preparations involved and mutual respect between the organizations, we do not want to get in the way of these other festivals.

Tickets and arrangements
We had already arranged many super spectacular and special activities for the 15th anniversary of the festival of 2020, but with an extra year to get things arranged we can create an even bigger, better and more spectacular 15th festival than we already had in the pipeline.
That is why we have decided that all tickets from the 2020 festival will remain valid and can be used at the 15th Whisky Festival North Netherlands 2.0 in 2021.
Together with our partners we are going to put extra effort into Whisky Festival Noord Nederland edition 15 2.0 and it will certainly be worthwhile to have some extra patience.

Whisky School and Whisky Dinner and Lunch
For the Whisky School, the Whisky Dinner and the Whisky Lunch we will try to find new dates in the fall of 2020. We will approach all participants personally. Keep an eye on the messages on our social media and especially follow our Facebook page to stay informed of new developments.

Bottles and other orders
For people who have ordered a festival bottling or goodie bag, we will look for other options to be able to deliver them to you. If you have ordered a bottle or goodie bag, please contact henk@wfnn.nl

Special thanks to all our partners and sponsors who also suffer from this complicated and uncertain time. Thank you very much for helping to solve the problems that have arisen and for your very positive attitude during this difficult time.

We thank all participants for their sympathy on social media and the many uplifting messages by email. We are committed to hosting a great event and promise you that the waiting will definitely be rewarded.
On to Whisky Festival North Netherlands edition 15 version 2.0 on March 26, 27 and 28, 2021.
If it is impossible for you to attend our festival in 2021, it is best to offer your ticket via Ticketswap so that someone else can use it for the festival of 2021.
However, we would like to report that the current (still valid) tickets were cheaper than the new tickets for 2021.

The board of the Whisky Festival North Netherlands Foundation,
Myra, Miranda, Denis, Johannes, Henk, Jan and Roelof.