a fine reason to raise a dram

Vrijdag 25 maart 2022 19:00-22:30
Zaterdag 26 maart 2022 13:00-16:30
Zaterdag 26 maart 2022 19:00-22:30
Zondag 27 maart 2022 13:00-16:30

13-06-2021 WFNN 2022

De 15e editie van het Whisky Festival Noord Nederland versie 2.0 wordt helaas opnieuw verplaatst naar 25, 26 en 27 maart 2022

In de vorige update gaven we aan dat we plannen maakten om in oktober 2021 een eenmalige najaars-editie van het festival te willen organiseren als dat haalbaar zou zijn.
Inmiddels zijn we weer een paar maanden verder en helaas moeten vaststellen dat onze dappere plannen nog steeds op losse schroeven staan en dat we jullie niet het gehoopte goede nieuws kunnen meedelen.

De gemeente Groningen kan nog steeds geen uitspraak doen of onze vergunning wel verleend zal worden. Evenmin kunnen ze ons duidelijk aangeven of en zo ja met welke restricties we dan in elk geval rekening moeten gaan houden. Wel krijgen we in de wandelgangen indicaties dat in oktober voor een evenement als het onze (1000 bezoekers per sessie in een binnen locatie) zeker nog restricties blijven, waarvan onderlinge afstand en een maximaal aantal bezoekers per sessie nog steeds gefluisterd worden. Kortom, er is nog heel veel onduidelijk.

Andere festivals in binnen- en buitenland zijn ook druk bezig met het inplannen van verplaatste activiteiten in het najaar, maar zeker de kleinere festivals kunnen makkelijker met de onzekere situatie omgaan dan de grotere festivals zoals het WFNN, omdat een klein festival nu eenmaal sneller dingen geregeld krijgt en zich makkelijker kan aanpassen aan een nieuwe situatie.

Grotere festivals zoals het WFNN hebben nu eenmaal meer tijd nodig om alles geregeld te krijgen en die tijd is er voor ons niet meer, mede omdat je in de zomermaanden vaak heel langzaam dingen geregeld krijgt. Tel daarbij op dat nieuwe varianten van het virus nog steeds de kop opsteken en dat daardoor het personenvervoer tussen de diverse landen behoorlijk onder druk staat dan is het helaas helemaal niet zeker of onze gewaardeerde buitenlandse sprekers zoals Martine Nouet, Charles MacLean, Dave Broom en Gordon Muir, maar ook de medewerkers van de whiskyindustrie en hun brand ambassadors die achter de stands verwacht worden, wel naar Groningen kunnen komen.

We verwachten dat als onze buitenlandse gasten al naar festivals mogen, ze dan in hun eigen land blijven, waar ook veel festivals naar het najaar verplaatst zijn.
Maar een festival zonder buitenlandse gasten zou betekenen dat het karakter van ons festival volledig veranderen gaat en dat is niet wat we willen.
Al met al moeten we dus helaas vaststellen dat een oktober editie van Whisky Festival Noord Nederland zoals wij die graag zouden willen organiseren gewoon niet realistisch is.
Heel jammer en we hadden het graag anders gezien, maar het is nu eenmaal niet anders.

We plannen de 15e Editie van Whisky Festival Noord Nederland dus opnieuw in op 25, 26 en 27 maart 2022.

Alle al verkochte kaarten blijven gewoon geldig en zullen in de loop van de komende maanden worden voorzien van een nieuwe opdruk, die iedereen via hun originele bestellink opnieuw kan downloaden.
Zodra duidelijk is hoeveel bezoekers we per sessie mogen toelaten zullen we de reguliere kaartverkoop ook weer openzetten, die nieuwe kaarten gaan dan € 37,50 per sessie kosten.

Een klein lichtpuntje is er wel: zoals het nu lijkt zal het Whisky Diner wel door kunnen gaan in oktober en de voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang.
Deelnemers van de Whisky Lunch zullen de mogelijkheid krijgen om tegen bijbetaling aan het diner deel te nemen en er komen mogelijk zelfs extra plaatsen beschikbaar.
Deelnemers aan het diner en de lunch krijgen hierover binnenkort bericht op het bij ons bekende contactadres.

En we zijn ook met een aantal standhouders bezig om in dat oktober weekend een of meer online proeverijen te organiseren, dus een soort online mini festival zodat we toch een beetje een Whisky Festival Noord Nederland gevoel houden.
Hierover binnenkort meer.

Volg ons via onze mailing, de webpagina en Facebook om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rond Whisky Festival Noord Nederland.

Met vriendelijke groet namens het bestuur en alle vrijwilligers van Whisky Festival Noord Nederland,

Myra, Miranda, Denis, Johannes, Henk, Jan en Roelof

15th Whisky Festival Noord Nederland 2.0 forced to move again: Rescheduled to 25-27 March 2022

In the previous update, we indicated that we were planning to organize a one-off autumn edition of the festival in October 2021 if that would be feasible.
We are now a few months on and unfortunately we have to conclude that our brave plans are still in jeopardy and we cannot give you the so eagerly hoped-for good news.

The municipality of Groningen is still unable to indicate as to whether our permit will be granted. Nor can they clearly indicate to us whether and, if so, which restrictions we should take into account in case the festival can go through.
We do get indications from the grape vine that in October, for an event like ours (1000 visitors per session in an indoor location), there will certainly still be restrictions, of which mutual distance and a maximum number of visitors per session are strongly whispered.
In short, a lot is still unclear.

Other festivals in The Netherlands and abroad are also busy planning rescheduled activities in the autumn, but the smaller festivals can deal with the uncertain situation more easily than the larger festivals such as WFNN, because a small festival can respond faster and adapt more easily to a changed situation.

Larger festivals such as WFNN simply need more time to get everything arranged and we just don’t have enough time left to get everything sorted, because getting things organized over the summer holidays is a slow process. Add the fact that new variants of the virus are still emerging and that passenger transport between the various countries is under considerable strain, and we unfortunately have to conclude that it is not at all certain whether our valued foreign speakers such as Martine Nouet, Charles MacLean, Dave Broom and Gordon Muir, and also the employees of the whiskey industry and their brand ambassadors who are expected behind the stands, can actually come to Groningen.

We expect that if our foreign guests are allowed to go to festivals, they will most likely stay in their own countries, where many festivals have also been moved to the autumn.

And a festival without foreign guests would mean that the character of our festival will change completely and that is just not what we want.
All in all, we have to conclude that an October edition of Whisky Festival North Netherlands as we would like to organize it is simply not realistic anymore.
This is very unfortunate and we would have liked to see it differently, but it is what it is.

So we are rescheduling the 15th Edition of Whisky Festival North Netherlands to March 25, 26 and 27 2022.

All tickets that have been sold until now will remain valid and will be provided with a new print in the course of the coming months, so everyone can download the new template via their original order link.
As soon as it is clear how many visitors we may allow per session, we will also reopen regular ticket sales, new tickets will cost € 37.50 per session.

But there is a small silver lining.

By the looks of it, the Whiskey Dinner will be able to continue in October and the preparations are already in full swing.
Whisky Lunch participants will have the opportunity to join the dinner for an additional fee and some additional seats may even become available.
Participants will be informed about this shortly at the contact address known to us.

And we are also working with a number of exhibitors to organize one or more online tastings during that October weekend, a kind of online mini festival so we can still have a bit of a Whisky Festival North Netherlands feeling.
More on this to follow.

Follow us via our mailing, our webpage and Facebook if you want to stay informed of all developments around Whisky Festival North Netherlands.

With kind regards on behalf of the board and all volunteers of Whisky Festival North Netherlands,

Myra, Miranda, Denis, Johannes, Henk, Jan and Roelof