a fine reason to raise a dram

Vrijdag 25 maart 2022 19:00-22:30
Zaterdag 26 maart 2022 13:00-16:30
Zaterdag 26 maart 2022 19:00-22:30
Zondag 27 maart 2022 13:00-16:30

PRIVACY STATEMENT WHISKY FESTIVAL NOORD-NEDERLAND

Whisky Festival Noord-Nederland (hierna: het Evenement) wordt georganiseerd door Stichting Whisky Festival Noord-Nederland, gevestigd en kantoorhoudend in (9731 MK) Groningen, aan de Kramerstraat 36 en ingeschreven onder KvK nummer 02088225 (hierna: WFNN). WFNN respecteert de privacy van haar klanten en van alle bezoekers van de website www.wfnn.nl (hierna: de Website) en/of het Evenement (hierna gezamenlijk: de Bezoeker). WFNN draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

Toepasselijkheid

In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege WFNN en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van Bezoekers van de Website en/of het Evenement.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar WFNN op haar Website en in haar mailingen naar verwijst. WFNN adviseert Bezoekers het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit WFNN

WFNN respecteert de privacy van haar klanten en van al haar Bezoekers. WFNN draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming,

In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege WFNN.

WFNN is gevestigd en kantoorhoudend in (9731 MK) Groningen aan de Kramerstraat 36. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer 02088225. WFNN is bereikbaar via het e-mailadres info@wfnn.nl.

WFNN is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder dossier nummer FG000913.

Betrokkene is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke voorwaarde.

Welke persoonsgegevens verzamelt WFNN?

Bij de aanschaf van tickets voor het Evenement kan de Bezoeker (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer, worden gevraagd, welke gegevens WFNN dan van de (voor)verkooporganisatie verkrijgt. Om te kijken welke gegevens WFNN hiervoor van u heeft ontvangen kunt u op deze link klikken en inloggen met uw account. U kunt daar ook uw gegevens aanpassen: https://consumer.paylogic.nl/

Daarnaast kan WFNN persoonsgegevens van Bezoekers, zoals bijvoorbeeld naam, (e-mail)adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van Bezoekers verkrijgt in verband met bij WFNN geplaatste bestellingen via de Website.

Ook kunnen door WFNN surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van Bezoekers van de Website.

Tijdens het Evenement kunnen gegevens van Bezoekers worden verwerkt door WFNN of een mediapartner, zoals het (met camera) registreren of laten registreren van het Evenement, al dan niet door cameratoezicht.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

WFNN gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met Bezoekers sluit in het kader van bezoek aan het Evenement of de Website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie.

WFNN kan daarbij persoonsgegevens gebruiken:

Ten behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets of producten aan de juiste persoon;

Om, indien de Bezoeker hierom verzoekt de bestelling te wijzigen of in geval van verlies of diefstal te kunnen blokkeren;

Om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door WFNN georganiseerde activiteiten en evenementen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief;

Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten;

Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

WFNN of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het Evenement. Deze opnamen kan WFNN gebruiken op de Website of ter promotie van het Evenement via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of YouTube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. Opnamen die zijn gemaakt in het kader van cameratoezicht kan WFNN gebruiken voor veiligheidsdoeleinden.

WFNN kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de Bezoeker geen nieuwbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door WFNN ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.

De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Surfgegevens en klikgedrag

Surfgegevens die WFNN verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

Cookies en Google Analytics

WFNN behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet.

WFNN maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP-adres, aan Google verstrekt.

Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. WFNN heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.

Sociale Netwerken

Op de Website van het Evenement staan knoppen die zijn gekoppeld zijn aan sociale netwerken, waaronder sociale netwerken zoals Twitter, Instagram, YouTube en Facebook. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heeft WFNN geen invloed.

De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

Beeld- en/of Geluidsopnamen

WFNN of een mediapartner kan ter promotie en/of (beeld)registratie van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen maken van de Bezoekers. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van WFNN en/of mediapartner(s), zonder dat WFNN of mediapartners een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

Cameratoezicht

Ten behoeve van de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt cameratoezicht plaats.

Op diverse plaatsen op het festivalterrein hangen zichtbare beveiligingscamera’s. De Bezoeker wordt bij het betreden van het terrein van het Evenement gewezen op de aanwezigheid van cameratoezicht.

Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

Bewaartermijn

WFNN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Voor gegevens uit onze webshop geldt een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar op grond van voor ons geldende belasting voorschriften. Camerabeelden van beveiligingscamera’s worden maximaal 28 dagen bewaard.

Inzage, correctie en verzet

De Bezoeker dient er voor te zorgen dat WFNN over de juiste persoonsgegevens beschikt. Bezoekers kunnen WFNN via het e-mailadres privacy@wfnn.nl schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door WFNN, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.

Via het e-mailadres privacy@wfnn.nl kan de Bezoeker toestemming voor het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van vóór het intrekken van de toestemming onverlet en kan niet worden ingeroepen tegen gegevens die we op grond van wettelijke eisen moeten bewaren zolang die wettelijke termijn nog niet is verstreken.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan WFNN of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen en doorgifte van gegevens

WFNN is bevoegd om de gegevens van een Bezoeker te delen met aan WFNN gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die WFNN inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of registratie van het Evenement.

WFNN kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken vanwege op WFNN rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Omdat WFNN bij haar dienstverlening gebruik maakt van derden, die in opdracht van WFNN producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) persoonsgegevens van Bezoekers kunnen worden gebruikt, kan WFNN die gegevens in dat verband ook aan deze derden verstrekken. WFNN heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in de lijn met de Europese en Nederlandse wetgeving.

Beveiligen

WFNN neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht de Bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als de Bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging van door WFNN verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met privacy@wfnn.nl

Wijzigingen

WFNN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De Bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal WFNN de Bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de Website of in een aan de Bezoeker gerichte e-mail.

Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen gericht worden aan privacy@wfnn.nl.


PRIVACY STATEMENT WHISKY FESTIVAL NORTHERN NETHERLANDS

Whisky Festival Noord-Nederland (hereafter: the Event) is organized by Stichting Whisky Festival Noord-Nederland, established and having offices in (9731 MK) Groningen, at Kramerstraat 36 and registered under Chamber of Commerce number 02088225 (hereinafter: WFNN).

WFNN respects the privacy of its customers and all visitors to the website www.wfnn.nl (hereafter: the Website) and / or the Event (hereinafter jointly: the Visitor).

WFNN ensures that the personal details are treated confidentially. Personal data is processed in accordance with the legal provisions, such as the Personal Data Protection Act, and prescribes the General Data Protection Regulation with effect from 25 May 2018.

Applicability

This Privacy Statement provides information about the processing of personal data by or on behalf of WFNN and only applies to the use of personal data of Visitors of the Website and / or the Event.

This Privacy Statement does not apply to websites of third parties, such as websites or apps to which WFNN refers on its Website and in its mailings. WFNN advises Visitors to consult the privacy policy of these third parties on the relevant websites.

Identity WFNN

WFNN respects the privacy of its customers and all its Visitors. WFNN ensures that the personal details are treated confidentially. Personal data will be processed in accordance with the legal provisions such as the Personal Data Protection Act, and on 25 May 2018 the General Data Protection Regulation,

This Privacy Statement provides information about the collection and processing of personal data by or on behalf of WFNN.

WFNN is established and based in (9731 MK) Groningen at Kramerstraat 36. She is registered with the Chamber of Commerce under Chamber of Commerce number 02088225. WFNN can be contacted via the e-mail address info@wfnn.nl.

WFNN is is registered at Autoriteit Persoonsgegevens under file number FG000913.

The person concerned is not obliged to provide personal data. However, the provision of certain personal data is a necessary condition for good service provision

Which personal data does WFNN collect?

When purchasing tickets for the Event, the Visitor can be asked (whether or not by the relevant (pre) sales organization) personal data, such as name, (e-mail) address and telephone number, which data WFNN then of the (before) sales organization.

To see what information WFNN has received from you and to change the information, use the following link and login using your shop credentials: https://consumer.paylogic.nl/

In addition, WFNN may use personal data of Visitors, such as name, (e-mail) address and telephone number, which it obtains directly from Visitors in connection with orders placed with WFNN via the Website.

WFNN can also obtain surf data (including IP address, date and time of visit to the website) from Visitors of the Website. During the Event, Visitors’ data can be processed by WFNN or a media partner, such as registering (with camera) or registering the Event, whether or not by camera surveillance.

For what purposes are data processed?

WFNN uses the obtained personal data in the first instance to execute the agreement that it makes with Visitors in the context of a visit to the Event or the Website as well as possible and for the internal administration.

WFNN can use personal data:

For the purpose of being able to deliver the ordered tickets or products to the right person;

In order, if the Visitor so requests, to change the order or to block it in case of loss or theft;

To inform the Visitor about changes to tickets and / or activities and events organized by WFNN, for example via a newsletter;

For the purpose of entering into, maintaining and improving the contractual relationship with its (potential) customers, or for improving the services and products;

For the application and implementation of legal obligations.

WFNN or a media partner can make (and have) sound and / or sound recordings during the Event. WFNN can use these recordings on the Website or to promote the Event via social media networks, such as Facebook, Instagram, Twitter or YouTube. In addition, the recordings can be used on the media channels of the media partner (s), possibly including radio and / or television. Images taken in the context of camera surveillance can be used by WFNN for safety purposes.

WFNN can send newsletters by e-mail. If the Visitor no longer wishes to receive a newsletter, use can be made of the unsubscribe link at the bottom of the newsletter.

Any back-ups of the stored data made by WFNN for the optimum functioning of the systems will only be used to repair the systems in the event of a failure.

The data are not used for purposes other than those described above.

Surf data and click behavior

Surf data collected by WFNN can be stored and used to statistically analyze and optimize the visit to and use of the Website.

Surf data is anonymized (insofar as possible). Only anonymized data can be passed on to third parties, such as Google Analytics.

Cookies and Google Analytics

WFNN reserves the right, like most websites, to gather information by using so-called “cookies” to facilitate navigation in the website. Cookies are small pieces of information (files) that a website leaves behind on a computer. The website instructs the web browser with which the website is viewed (e.g. Internet Explorer) to store these cookies on the computer. Cookies can be turned off via the settings of the web browser.

WFNN uses Google Analytics to gain insight into the use of the website. Only for the use of this service from Google, this information, including IP address, is provided to Google.

The website also places cookies from Google in the context of the Google Analytics service. WFNN has no influence on what Google does with the information obtained in this way.

Social networks

On the Website of the Event are buttons that are linked to social networks, including social networks such as Twitter, Instagram, YouTube and Facebook.

The relevant social networks can place cookies via these buttons. WFNN has no influence on the use by these parties.

The relevant social networks are independently responsible for the use and provision of data obtained in this way. For this use, the privacy policy and the general conditions of the relevant social networks apply.

Image and / or Sound recordings

WFNN or a media partner can make image and / or sound recordings of the Visitors for the promotion and / or (image) registration of the Event. These recordings may be made public or reproduced via various media channels of WFNN and / or media partner (s), without WFNN or media partners owing or will owe a fee to the Visitor.

Camera surveillance

For the safety of the Visitor and the security of persons, buildings and grounds, camera surveillance takes place.

At various places on the festival site, there are visible security cameras. The Visitor is informed of the presence of camera surveillance when entering the event grounds.

In case of calamities, these recordings can be given as supporting material to government agencies, including the police and the judiciary.

Storage period

WFNN does not store personal data longer than is necessary for the performance of the agreements and in any case no longer than two years after the agreement has ended, unless this is necessary to comply with a statutory obligation to retain data. Dutch tax laws demand that we keep webshop data available in our records for 5 years. Camera images from security cameras are stored for up to 28 days.

Inspection, correction and resistance

The Visitor must ensure that WFNN has the correct personal data. Visitors can submit written objections to WFNN via the e-mail address privacy@wfnn.nl against the use of certain data by WFNN, or requests for inspection, correction and / or removal of their (personal) data. Upon written request, any corrections made by the Visitor will be processed.

Via the e-mail address privacy@wfnn.nl the Visitor can withdraw permission for the use of his personal data. The withdrawal of consent does not prejudice legitimate use of personal data prior to the withdrawal of consent. This does not apply to information we have to keep in our records for legal reasons, such as tax laws.

Complaints about the use of personal data can be addressed to WFNN or to the Dutch Data Protection Authority.

Sharing and transfer of data

WFNN is authorized to share the data of a Visitor with companies affiliated to WFNN, parent companies and sister companies, and to parties that engage WFNN in the performance of its services, including in connection with the aforementioned purposes, such as for promotion and / or registration of the Event.

WFNN may, without specific permission from a Visitor, provide its data due to statutory obligations on WFNN and / or following requests from authorities.

Because WFNN makes use of its services, third parties who supply products or services on behalf of WFNN, whereby (unless otherwise stated) personal data of Visitors can be used, WFNN can also provide these data to these third parties. WFNN has concluded the necessary agreements to ensure that personal data are processed and protected in line with European and Dutch legislation.

Security

WFNN takes the protection of personal data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. Should the Visitor have the impression that his data are not secure or that there are indications of abuse, or if the Visitor wishes more information about the security of personal data collected by WFNN, contact us using privacy@wfnn.nl

Amendments

WFNN reserves the right to make changes to this privacy statement. The Visitor is advised to regularly examine the current Privacy Statement with regard to changes. If these changes are material, WFNN will inform the Visitor of this via the Website or in an e-mail addressed to the Visitor.

Questions and / or comments in response to this Privacy Statement can be addressed to privacy@wfnn.nl.